Organisatie & Bestuur

Stichting WOONopMAAT
RSIN/fiscaal nummer ANBI 805519300
Postadres:     Postbus 20, 1960 AA Heemskerk
Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 5, 1965 BE Heemskerk

Organisatie
Activiteitenplan WOONopMAAT
WOONopMAAT kondigt haar plannen voor het komende jaar aan in het activiteitenplan. Hierin staat welke sociaal- maatschappelijke en economische uitdagingen zij aanpakt en hoe zij dit vertaalt naar activiteiten. WOONopMAAT overlegt voor het maken van het plan met Gemeenten, Huurdersplatform en andere gesprekspartners.

Na afloop kunt u in het volkshuisvestingsverslag lezen wat WOONopMAAT heeft gepresteerd als volkshuisvester, of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en hoe WOONopMAAT er voor staat.

Op basis van het activiteitenplan maakt WOONopMAAT prestatieafspraken. Dat zijn wederzijdse afspraken met de gemeentebesturen van iedere gemeente waar WOONopMAAT werkzaam is: Heemskerk en Beverwijk. De afspraken die WOONopMAAT maakt, hebben een looptijd van ongeveer drie jaar en worden jaarlijks geëvalueerd.

In de Governancecode die door WOONopMAAT wordt onderschreven, staat onder meer dat de corporatie zich verplicht om haar integriteitscode op internet te plaatsen. WOONopMAAT voldoet hieraan. Zij heeft de code de 'Gedragscode WOONopMAAT' genoemd. Het personeel heeft deze gedragscode zelf opgesteld en onderschrijft de beleidsdoelstellingen door volgens de gedragscode te handelen. Zij zijn zich ervan bewust dat deze door hun zelf opgestelde gedragscode bijdraagt aan de doelstellingen van WOONopMAAT.

Bestuur

De organisatie WOONopMAAT wordt geleid door de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur. 

Per 1 maart 2017 is de heer S.F. Hooftman (Sjoerd) directeur-bestuurder van WOONopMAAT.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Naam commissaris
Benoemd per
Herbenoemd per
Datum van aftreden
Mevrouw drs. N.S. Boudrie-Poll (Nathalie)
1 juli 2012
1 juli 2016
30 juni 2020
De heer K. de Wolf (Kees),
voorzitter a.i.
12 december 2016
-
11 december 2020
De heer I. van de Klei (Ivo)
1 januari 2017
-
31 december 2020
Mevrouw J.M. Hoek (Jacqueline)
1 oktober 2017
-
30 september 2021

De navolgende documenten zijn leidend bij het bestuur en het toezicht van WOONopMAAT: