Nieuwsbrief April 2022-5

Nieuwsbrief April 2022-5

Doe we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Doe we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Als maatschappelijke organisatie willen wij verantwoording afleggen over onze prestaties. Dat doen we jaarlijks met een bestuursverslag en regelmatig met digitale nieuwsbrieven die we aan onze relaties en belanghebbenden sturen. Dit jaar laten we ons ook visiteren. Wat is dat eigenlijk?

Visitatie nader toegelicht
Met een visitatie beoordeelt een onafhankelijk bureau ons op een aantal volkshuisvestelijke en maatschappelijke terreinen. Hiermee wordt duidelijk of we de juiste dingen doen en of we onze huurinkomsten goed en optimaal inzetten. Daarnaast kijkt het bureau ook naar de manier waarop wij met onze belanghebbenden omgaan en of het voor de belanghebbenden mogelijk is om invloed uit te oefenen op het beleid.

Een visitatie geeft ons dus een beeld hoe we maatschappelijk presteren en hoe we ons daarin kunnen verbeteren. Dat willen we niet alleen voor ons zelf weten maar zijn we, volgens de Woningwet, ook eens in de vier jaar verplicht. 

Raeflex voert bij Woonopmaat de visitatie uit
Wij hebben het visitatiebureau Raeflex gevraagd om voor ons de visitatie uit te voeren. Zij hebben daarvoor een commissie samengesteld.  Deze bestaat uit drie personen en noemen we de visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt verschillende documenten en spreekt, behalve met medewerkers van Woonopmaat, dus ook met belanghebbenden. Denk aan het Huurdersplatform van Woonopmaat, de wethouders en ambtenaren van de beide gemeenten waarin wij werken, met de collega corporaties, de zorg- en welzijnsinstellingen en overige belanghebbenden.

Resultaten delen we september 2022
De visitatiegesprekken vinden eind mei plaats en naar verwachting ontvangen we rond de zomer de uitkomsten van de visitatie. Onderdeel van het eindrapport zijn enkele aanbevelingen voor Woonopmaat. We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar de uitkomsten en gaan deze uiteraard met jullie delen. Volgens planning doen we dat in elk geval in onze nieuwsbrief van september 2022. 

Meer weten over de visitatie? Kijk op de website van de Stichting Visitatie Woningcorproaties Nederland (www.visitaties.nl) of neem contact op met Sjoerd Hooftman (bestuurder). Hij is bereikbaar op hooftman@woonopmaat.nl