Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Snel naar

  Bestuur en Organisatie

  Bestuur
  De directeur-bestuurder leidt de organisatie Woonopmaat.
  Per 1 maart 2017 is de heer S.F. Hooftman (Sjoerd) directeur-bestuurder van Woonopmaat.

  Corporate Governance
  Om ervoor te zorgen dat Woonopmaat goed wordt geleid, zijn wetgeving, regels en codes voor woningcorporaties gemaakt. Dit vormt samen onze Corporate Governance.

  Governancecode
  Woonopmaat onderschrijft de Governancecode woningcorporaties . Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving. 

  Statuten
  Wij vinden deugdelijk bestuur van groot belang. In de statuten van Woonopmaat en het Reglement van Bestuur lees je wat het bestuur van Woonopmaat doet en volgens welke regels. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor de bestuurder opgesteld. Als we relaties aangaan met organisaties dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Verbindingenstatuut. Als er investeringen worden aangegaan dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. Daarnaast hanteert Woonopmaat het Treasurystatuut waarin we bepalingen hebben opgenomen rondom financieringen, beleggingen en liquiditeitenbeheer.  

  Woonopmaat is een Toegelaten instelling (T.i.) op basis van Hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de Woningwet. In het Reglement financieel beleid en beheer maakt Woonopmaat inzichtelijk op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt.

  Visitatierapport
  Woonopmaat laat eenmaal in de vier jaar een externe partij een visitatie uitvoeren. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Het laatste rapport is van 2022. Het bestuur en de RvC heeft een reactie gegeven op het visitatie rapport.

  Klachtenregeling
  Heeft een huurder een klacht over het handelen of nalaten van Woonopmaat, dan kan deze klacht worden ingediend bij de regionale geschillencommissie. Meer informatie, bijvoorbeeld over de samenstelling van de commissie en de procedure, staat op de website: regionale geschillencommissie

  Raad van Commissarissen

  De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

  De heer K. Parie (Koos), voorzitter
  De heer I. van der Klei (Ivo), vice-voorzitter
  Mevrouw J.M. Hoek (Jacqueline)
  Mevrouw A. van Arum (Astrid)
  De heer E. Niels (Elger)

  Hier vind je het rooster van aftreden.

  In het Reglement van de RvC staan de regels die de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. Om goed te functioneren heeft de RvC in een profielschets vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen.

  De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over haar taak. Daarbij gaat het onder meer om de financiële informatieverschaffing en de werking van de interne risicobeheersingsystemen. De regels waaraan deze commissie moet voldoen staan beschreven in het Reglement van de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over benoemingen van leden en de bestuurder. De regels waaraan deze commissie zich moet houden staan beschreven in het Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie

  Visie op Governance
  De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van Woonopmaat. In de Visie op Governance staat de manier waarop toezicht wordt gehouden en wordt bestuurd bij Woonopmaat. De visie sluit aan bij de Governance code voor woningcorporaties 2020.

  Toezichts- en toetsingskaders
  De toezichts- en toetsingskaders staan in een schema wat als bijlage aan de visie op Goverance is toegevoegd. De toezichts- en toetsingskaders zijn kaderstellend voor de verdere inrichting, de beleidskeuzes en de besluitvorming met als belangrijkste uitgangspunt om met een financieel duurzaam gezonde organisatie met interne en externe belanghouders te werken aan de maatschappelijke doelstelling.

  Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
  Beoordeling en beloning van het bestuur
  Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de remuneratiecommissie en de bestuurder om het functioneren van de bestuurder te beoordelen. In dit gesprek komen de afspraken en de te behalen resultaten aan de orde. De bevindingen en aandachtspunten wegen mee in de beoordeling. De Raad van Commissarissen (RvC) rapporteert over dit proces in het jaarverslag

  De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse ‘F’.
  Het maximale bezoldigingsbedrag voor 2024 in deze klasse is € 195.000,-. Dit betreft het brutosalaris, het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen.

  Voor de bestuurder van Woonopmaat is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt geen gebruik van een autoregeling. De bestuurder ontvangt een kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

  Vergoeding 2023

  Periodiek betaalde beloning                           € 165.751

  Beloning betaalbaar op termijn                      €   21.194

  Totale vergoeding 2023                                  € 186.945

  Aan de directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen verstrekt.

  Beoordeling en beloning van de RvC

  Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken.
  Eind 2022 heeft de ALV van de VTW de beroepsregel vastgesteld als een adviesregeling. Deze geldt vanaf 2023. De RvC van Woonopmaat sluit aan bij de adviesregel van de VTW inzake bezoldiging. Woonopmaat is ingedeeld in klasse F. De bezoldiging voor de voorzitter van de RvC in klasse 'F' is in 2024 € 23.400,- en de bezoldiging voor leden € 15.600,-.

  De beloningen van de bestuurder en de RvC vallen volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de adviesregel van de VTW.

  Organisatie

  Woonopmaat is een lokale wooncorporatie in de Noordelijke IJmond met circa 8.800 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. In een organisatie, zie het organisatieschema, met korte lijnen werken 75 medewerkers dagelijks aan het bieden van een prettige en veilige woning en woonomgeving. Gastvrije dienstverlening en het bieden van een thuis staan centraal. We werken nauw samen met onze huurdersorganisatie, gemeenten en andere partners. We krijgen jaarlijks een hoge klantwaardering van onze huurders (A-score Aedes benchmark). Daar zijn we trots op!

  Gedragscode
  In de Governancecode die door Woonopmaat wordt onderschreven, staat onder meer dat de corporatie zich verplicht om haar integriteitscode op internet te plaatsen. Woonopmaat voldoet hieraan: Gedragscode Woonopmaat en uitwerking Gedragscode. Het personeel stelde deze gedragscode zelf op en onderschrijft de beleidsdoelstellingen door volgens de gedragscode te handelen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze door onszelf opgestelde gedragscode bijdraagt aan de doelstellingen van Woonopmaat. Wij zijn daarnaast van mening dat onze bewoners, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders erop mogen rekenen dat wij ons aan deze normen en waarden houden.

  Meldcode
  Wij hebben ook een meldcode waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

  Samen met belanghebbenden
  We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. We blijven lokaal betrokken en hebben onze organisatie daarop ingericht.

  De organisaties waar we mee samenwerken zijn:

  Gemeente Beverwijk                 
  Gemeente Heemskerk               
  Omgevingsdienst IJmond           
  Huurdersplatform Woonopmaat   
  Pré Wonen
  Stichting Sint Agnes
  Kennemer Wonen
  Viva! Zorggroep
  De Hartekampgroep
  Odion
  SIG
  Reigershoeve
  Heliomare
  Stichting Matthias
  RIBW
  Brantjes makelaars
  Interveste
  Notaris kantoor Lautenbach
  Notaris Kantoor Batenburg
  Sociaal Team Beverwijk
  Serviceplein Heemskerk, voorheen Sociaal Team Heemskerk

  In ons belanghoudersoverzicht staat beschreven wat men van ons als wooncorporatie mag verwachten en wat wij van onze belanghouders verwachten.

  ANBI
  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Woonopmaat is een ANBI en heeft daarmee een openbare publicatieplicht. Vanaf 2021 maken we gebruik van een standaardformulier. De gegevens over verslagjaar 2022 lees je hier.

  Algemene inkoopvoorwaarden Woonopmaat
  De Algemene Inkoopvoorwaarden van Woonopmaat zijn van toepassing op alle in te kopen werken, leveringen en diensten tenzij specifiek andere afspraken worden overeengekomen. 

  Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt inzichtelijk en transparant gemaakt met de onderstaande visie- en aanbestedingsdocumenten.

  Visie inkopen en professioneel opdrachtgeverschap

  Aanbesteding onderhoud en vastgoedinvestering

   

  Activiteiten en prestaties

  Koersplan 2024-2030  ‘Duurzaam Dichtbij’
  Onze bewoners een echt thuis bieden, dát is ons doel en passie. Een plek hebben waar je altijd terecht kunt, waar je jezelf kunt zijn. In een buurt of wijk waarmee je je verbonden voelt. Ons Koersplan beschrijft wat en hoe we dit de komende jaren gaan doen. Aan de hand van vijf sleutels hebben wij onze strategische doelen vertaald naar tactische en operationele activiteiten voor de komende 6 jaar.

  Centraal staat dat we dat duurzaam doen. En dat we dat doen voor én samen met onze huidige huurders, maar ook de mensen die in de toekomst bij ons een (duurzame) woning huren. De manier waarop is gastvrij: voor onze bewoners, onze samenwerkingspartner en medewerkers. Alleen samen kunnen we onze bewoners een echt thuis bieden!

  Jaarlijks Activiteitenplan
  In lijn met ons Koersplan stellen we jaarlijks een Activiteitenplan op. In dit plan staat wat onze bewoners en omgeving van ons in het betreffende jaar kan verwachten en wat we willen realiseren en beloven te doen. Onze klantbeloften voor het jaar 2024 lees je terug in het Activiteitenplan 2024 en de Klantbeloften 2024.

  Prestatieafspraken
  Met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, het Huurdersplatform en collega corporatie Pre Wonen maken we jaarlijks afspraken. Dit zijn wederzijdse afspraken met de gemeentebesturen in de gemeenten waar we werkzaam zijn. De Prestatieafspraken 2022 passen bij ons Koersplan en de Woonvisie van de gemeenten.  Na afschaffing van de verhuurdersheffing in 2023 zijn aanvullende afspraken gemaakt. Ze staan beschreven in het Addendum Prestatieafspraken 2022. Het addendum is van kracht gedurende de looptijd van de huidige prestatieafspraken, 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

  Jaarverslag
  Na afloop van een jaar kun je in ons jaarverslag lezen wat Woonopmaat heeft gepresteerd als volkshuisvester, of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en hoe we ervoor staan. De door de accountant gewaarmerkte stukken zijn bij ons opvraagbaar.

  Jaarverslag 2023 Infographic jaarverslag 2023
  Jaarverslag 2022  Infographic jaarverslag 2022
  Jaarverslag 2021  infographic jaarverslag 2021
  Jaarverslag 2020  infographic jaarverslag 2020
  Jaarverslag 2019
    infographic jaarverslag 2019