Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Bestuur en Organisatie

Bestuur
De organisatie Woonopmaat wordt geleid door de directeur-bestuurder.
Per 1 maart 2017 is de heer S.F. Hooftman (Sjoerd) directeur-bestuurder van Woonopmaat.

Corporate Governance
Om ervoor te zorgen dat Woonopmaat goed wordt geleid, zijn wetgeving, regels en codes voor woningcorporaties gemaakt. Dit vormt samen onze Corporate Governance.

Governancecode
Woonopmaat onderschrijft de Governancecode woningcorporaties. Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

Statuten
Wij vinden deugdelijk bestuur van groot belang. In de statuten van Woonopmaat en het Reglement van Bestuur lees je wat het bestuur van Woonopmaat doet en volgens welke regels. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur. Als we relaties aangaan met organisaties dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Verbindingenstatuut. Als er investeringen worden aangegaan dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. Daarnaast hanteert Woonopmaat het Treasurystatuut waarin we bepalingen hebben opgenomen rondom financieringen, beleggingen en liquiditeitenbeheer.  

Woonopmaat is een Toegelaten instelling (T.i.) op basis van Hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de Woningwet. In het Reglement financieel beleid en beheer maakt Woonopmaat inzichtelijk op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt.

Visitatierapport
Woonopmaat laat eenmaal in de vier jaar een externe partij een visitatie uitvoeren. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Het laatste rapport is van 2018. Het bestuur en de RvC heeft een reactie gegeven op het visitatie rapport.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

De heer K. Parie (Koos), voorzitter
De heer I. van der Klei (Ivo), vice-voorzitter
Mevrouw N.S. Boudrie-Poll (Nathalie)
Mevrouw J.M. Hoek (Jacqueline)
Mevrouw A. van Arum (Astrid)

Hier vind je het rooster van aftreden.

In het Reglement van de RvC staan de regels die de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. Om goed te functioneren heeft de RvC vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen in een profielschets.

De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over haar taak. Daarbij gaat het onder meer om de financiële informatieverschaffing en de werking van de interne risicobeheersingsystemen. De regels waaraan deze commissie moet voldoen staan beschreven in Reglement van de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over benoemingen van leden en de bestuurder. De regels waaraan deze commissie zich moet houden staan beschreven in Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie

Toezichtkader Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van Woonopmaat. In het Toezichtkader van Woonopmaat vind je de uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen. In een Visie op Governance geeft de RvC aan hoe zij dit toezicht invult. 
 
Het Toetsingskader betreft een weergave van de meetinstrumenten aan de hand waarvan de Raad van Commissarissen de prestaties van Woonopmaat toetst. Deze zijn ook opgenomen in het Toezichtkader van Woonopmaat.

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Beoordeling en beloning van het bestuur
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de remuneratiecommissie en de bestuurder om het functioneren van de bestuurder te beoordelen. In dit gesprek komen de afspraken en de te behalen resultaten aan de orde. De bevindingen en aandachtspunten wegen mee in de beoordeling. De Raad van Commissarissen (RvC) rapporteert over dit proces in het jaarverslag

De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse ‘F’. Het maximale bezoldigingsbedrag voor 2018 in deze klasse is € 156.000,-. Dit betreft het brutosalaris, het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen.

Voor de bestuurder van Woonopmaat is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt geen gebruik van een autoregeling. De bestuurder ontvangt een kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

Vergoeding 2018 

Periodiek betaalde beloning                            €       123.720,-

Beloning betaalbaar op termijn                        -         20.428,-

Belaste onkostenvergoedingen (km’s)              -           4.213,-

Totale vergoeding 2018                                  €        148.361,-

Beoordeling en beloning van de RvC
Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken.
Conform de WNT bedraagt in 2019 de maximale vergoeding voor de voorzitter 15% van een bestuurderssalaris. Door de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) zijn door bindende beroepsregels de vergoedingen gemaximeerd. De maximale bezoldiging voor de voorzitter van de RvC in klasse ‘F’ is € 18.700,- en de maximale bezoldiging voor leden is € 12.500,- per jaar.

De beloningen van de bestuurder en de RvC vallen volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de bindende beroepsregel van de VTW.

Organisatie

Wij zijn een lokaal gerichte wooncorporatie met 8.800 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. 77 Medewerkers werken aan een prettige en veilige woning en woonomgeving. Tweederde van hen woont zelf in de noordelijke IJmond. Onze doelgroep zijn huishoudens met een smalle beurs.

Wonen is een primaire levensbehoefte en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven. Woonopmaat wil daaraan bijdragen met woonkeuzen voor iedereen, maar steunt daarbij vooral hen die om financiële, maatschappelijke of gezondheidsredenen minder makkelijk in de eigen huisvestingsbehoeften kunnen voorzien.

Met een team van 77 medewerkers vormt Woonopmaat een compacte organisatie met korte beslislijnen. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken. We werken volgens het Organisatieschema vanuit ons kantoor in Heemskerk.

Gedragscode
In de Governancecode die door Woonopmaat wordt onderschreven, staat onder meer dat de corporatie zich verplicht om haar integriteitscode op internet te plaatsen. Woonopmaat voldoet hieraan. Zij heeft de code de 'Gedragscode Woonopmaat' genoemd. Het personeel stelde deze gedragscode zelf op en onderschrijft de beleidsdoelstellingen door volgens de gedragscode te handelen. Zij zijn zich ervan bewust dat deze door hun zelf opgestelde gedragscode bijdraagt aan de doelstellingen van Woonopmaat.

Wij zijn van mening dat onze huurders, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders erop mogen rekenen dat wij ons aan onze normen en waarden houden.

Klokkenluidersregeling
Wij hebben ook een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Samen met belanghebbenden
We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. We blijven lokaal betrokken en hebben onze organisatie daarop ingericht.

De organisaties waar we mee samenwerken zijn:

Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Omgevingsdienst IJmond
Huurdersplatform Woonopmaat
Pré Wonen
Stichting Sint Agnes
Kennemer Wonen
Viva! Zorggroep
De Hartekampgroep
Odion
SIG
Reigershoeve
Heliomare
Stichting Matthias
RIBW
Brantjes makelaars
Interveste
Notaris kantoor Lautenbach
Notaris Kantoor Batenburg
IJmondwoning
StArt26
Sociaal Team gemeente Beverwijk
Sociaal Team gemeente Heemskerk

In ons belanghoudersoverzicht hebben we beschreven wat men van ons als wooncorporatie mag verwachten en wat wij van onze belanghouders verwachten.

Activiteiten en prestaties

Strategisch beleid
Wij werken efficiënt en kostenbewust. We besteden het geld aan onze woningen, huurders- en dienstverlening. Wij zijn voorzichtig en risicomijdend. In ons Koersplan 2019-2023 staat wat wij de komende jaren het belangrijkst vinden.

Ondernemingsplan
Het Ondernemingsplan 2016-2019 is een tactische vertaling van het Strategisch Beleidsplan en beschrijft concreet en per jaar de stappen die worden gezet om de doelen uit het strategisch beleidsplan te realiseren. Hiermee bieden we onze stakeholders inzicht in onze tactische keuzes en zien zij wat Woonopmaat wil hebben gerealiseerd.

Activiteitenplan
Woonopmaat kondigt haar plannen voor het komende jaar aan in het activiteitenplan. Hierin staat welke sociaal- maatschappelijke en economische uitdagingen zij aanpakt en hoe zij dit vertaalt naar activiteiten. Woonopmaat overlegt voor het maken van het plan met Gemeenten, Huurdersplatform en andere gesprekspartners. 

Activiteitenplan 2019  
Activiteitenplan 2018

Prestatie afspraken
Op basis van het activiteitenplan maakt Woonopmaat prestatieafspraken. Dat zijn wederzijdse afspraken met de gemeentebesturen van iedere gemeente waar Woonopmaat werkzaam is: Heemskerk en Beverwijk. De afspraken die Woonopmaat maakt, hebben een looptijd van ongeveer drie jaar en worden jaarlijks geëvalueerd.

Jaarverslag
Na afloop van een jaar kun je in het jaarverslag lezen wat Woonopmaat heeft gepresteerd als volkshuisvester, of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en hoe Woonopmaat er voor staat. We maakten een samenvatting van het jaarverslag over 2018 in de vorm van een filmpje.Klachtenregeling
Woonopmaat hanteert een Klachtenreglement met geschillenadvies commissie voor klachten over het handelen en nalaten van Woonopmaat.