Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Bestuur en Organisatie

Bestuur
De organisatie Woonopmaat wordt geleid door de directeur-bestuurder.
Per 1 maart 2017 is de heer S.F. Hooftman (Sjoerd) directeur-bestuurder van Woonopmaat.

Corporate Governance
Om ervoor te zorgen dat Woonopmaat goed wordt geleid, zijn wetgeving, regels en codes voor woningcorporaties gemaakt. Dit vormt samen onze Corporate Governance.

Governancecode
Woonopmaat onderschrijft de Governancecode woningcorporaties 2020. Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving. 

Statuten
Wij vinden deugdelijk bestuur van groot belang. In de statuten van Woonopmaat en het Reglement van Bestuur lees je wat het bestuur van Woonopmaat doet en volgens welke regels. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor de bestuurder opgesteld. Als we relaties aangaan met organisaties dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Verbindingenstatuut. Als er investeringen worden aangegaan dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. Daarnaast hanteert Woonopmaat het Treasurystatuut waarin we bepalingen hebben opgenomen rondom financieringen, beleggingen en liquiditeitenbeheer.  

Woonopmaat is een Toegelaten instelling (T.i.) op basis van Hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de Woningwet. In het Reglement financieel beleid en beheer maakt Woonopmaat inzichtelijk op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt.

Visitatierapport
Woonopmaat laat eenmaal in de vier jaar een externe partij een visitatie uitvoeren. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Het laatste rapport is van 2018. Het bestuur en de RvC heeft een reactie gegeven op het visitatie rapport.

Klachtenregeling
Heeft een huurder een klacht over het handelen of nalaten van Woonopmaat kan deze worden ingediend bij onze Geschillenadviescommissie. In het Klachtenreglement Geschillenadviescommissie staat hoe de procedure voor de behandeling van deze klachten verloopt.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

De heer K. Parie (Koos), voorzitter
De heer I. van der Klei (Ivo), vice-voorzitter
Mevrouw J.M. Hoek (Jacqueline)
Mevrouw A. van Arum (Astrid)
De heer H. Jetten (Han)

Hier vind je het rooster van aftreden.

In het Reglement van de RvC staan de regels die de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. Om goed te functioneren heeft de RvC vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen in een profielschets.

De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over haar taak. Daarbij gaat het onder meer om de financiële informatieverschaffing en de werking van de interne risicobeheersingsystemen. De regels waaraan deze commissie moet voldoen staan beschreven in Reglement van de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over benoemingen van leden en de bestuurder. De regels waaraan deze commissie zich moet houden staan beschreven in Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie

Toezichtkader Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van Woonopmaat. In het Toezichtkader van Woonopmaat vind je de uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen. In een Visie op Governance geeft de RvC aan hoe zij dit toezicht invult. 
 
Het Toetsingskader betreft een weergave van de meetinstrumenten aan de hand waarvan de Raad van Commissarissen de prestaties van Woonopmaat toetst. Deze zijn ook opgenomen in het Toezichtkader van Woonopmaat.

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Beoordeling en beloning van het bestuur

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de remuneratiecommissie en de bestuurder om het functioneren van de bestuurder te beoordelen. In dit gesprek komen de afspraken en de te behalen resultaten aan de orde. De bevindingen en aandachtspunten wegen mee in de beoordeling. De Raad van Commissarissen (RvC) rapporteert over dit proces in het jaarverslag

De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse ‘F’.
Het maximale bezoldigingsbedrag voor 2020 in deze klasse is € 168.000,-. Dit betreft het brutosalaris, het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen.

Voor de bestuurder van Woonopmaat is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt geen gebruik van een autoregeling. De bestuurder ontvangt een kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

Vergoeding 2020

Periodiek betaalde beloning                           € 139.920

Beloning betaalbaar op termijn                      €   23.137

Belaste onkostenvergoedingen (km’s)            €     4.525  

Totale vergoeding 2020                                  € 167.583

Beoordeling en beloning van de RvC
Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken.
Conform de WNT bedraagt in 2021 de maximale vergoeding voor de voorzitter 15% van een bestuurderssalaris. Door de VTW (vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) zijn door bindende beroepsregels de vergoedingen gemaximeerd. De maximale bezoldiging voor de voorzitter van de RvC in klasse 'F' is € 20.250,- en de maximale  bezoldiging voor leden is €13.550,- per jaar.

De beloningen van de bestuurder en de RvC vallen volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de bindende beroepsregel van de VTW.

Organisatie

Woonopmaat is een lokale wooncorporatie in de Noordelijke IJmond met bijna 9.000 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. In een organisatie, zie het organisatieschema, met korte lijnen werken 75 medewerkers dagelijks aan het bieden van een prettige en veilige woning en woonomgeving. Gastvrije dienstverlening en het bieden van een thuis staan centraal. We werken nauw samen met onze huurdersorganisatie, gemeenten en andere partners. We krijgen jaarlijks een hoge klantwaardering van onze huurders (A-score Aedes benchmark). Daar zijn we trots op!

Gedragscode
In de Governancecode die door Woonopmaat wordt onderschreven, staat onder meer dat de corporatie zich verplicht om haar integriteitscode op internet te plaatsen. Woonopmaat voldoet hieraan: Gedragscode Woonopmaat en uitwerking Gedragscode. Het personeel stelde deze gedragscode zelf op en onderschrijft de beleidsdoelstellingen door volgens de gedragscode te handelen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze door onszelf opgestelde gedragscode bijdraagt aan de doelstellingen van Woonopmaat. Wij zijn daarnaast van mening dat onze bewoners, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders erop mogen rekenen dat wij ons aan deze normen en waarden houden.

Meldcode
Wij hebben ook een meldcode waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Samen met belanghebbenden
We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. We blijven lokaal betrokken en hebben onze organisatie daarop ingericht.

De organisaties waar we mee samenwerken zijn:

Gemeente Beverwijk                 
Gemeente Heemskerk               
Omgevingsdienst IJmond           
Huurdersplatform Woonopmaat   
Pré Wonen
Stichting Sint Agnes
Kennemer Wonen
Viva! Zorggroep
De Hartekampgroep
Odion
SIG
Reigershoeve
Heliomare
Stichting Matthias
RIBW
Brantjes makelaars
Interveste
Notaris kantoor Lautenbach
Notaris Kantoor Batenburg
IJmondwoning
StArt26
Sociaal Team gemeente Beverwijk
Sociaal Team gemeente Heemskerk

In ons belanghoudersoverzicht hebben we beschreven wat men van ons als wooncorporatie mag verwachten en wat wij van onze belanghouders verwachten.

ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Woonopmaat is een ANBI en heeft daarmee een openbare publicatieplicht. Vanaf 2021 maken we gebruik van een standaardformulier. De gegevens over verslagjaar 2020 lees je hier.

Algemene inkoopvoorwaarden Woonopmaat
De Algemene Inkoopvoorwaarden van Woonopmaat zijn van toepassing op alle in te kopen werken, leveringen en diensten tenzij specifiek andere afspraken worden overeengekomen. 

Activiteiten en prestaties

Koersplan 2019-2023  ‘Hier ben ik thuis’
Onze bewoners een echt thuis bieden, dát is ons doel en passie. Een plek hebben waar je altijd terecht kunt, waar je jezelf kunt zijn. In een buurt of wijk waarmee je je verbonden voelt. Ons Koersplan beschrijft wat en hoe we dit de komende jaren gaan doen, aan de hand van zeven sleutels.

Ondernemingsplan 2019 – 2023
In ons Ondernemingsplan hebben wij de strategische doelen uit het Koersplan vertaald naar tactische en operationele activiteiten voor de komende jaren. Centraal staat dat wij gastvrij willen zijn: voor de klant, de samenwerkingsrelaties en de medewerkers. Alleen samen kunnen we onze bewoners een echt thuis bieden!

Jaarlijks Activiteitenplan
In lijn met het Ondernemingsplan stellen we jaarlijks een Activiteitenplan op. In dit plan staat wat onze omgeving van ons het betreffende jaar kan verwachten en wat we willen realiseren. Onze klantbeloften voor het dit jaar staan in het Activiteitenplan 2021 of bekijk hier de samenvatting. Onze klantbeloften voor het komende jaar (2022) staan in het Activiteitenplan 2022 en de samenvatting.

Prestatieafspraken
Met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, het Huurdersplatform en collega corporatie Pre Wonen maken we jaarlijks afspraken. Dit zijn wederzijdse afspraken met de gemeentebesturen in de gemeenten waar we werkzaam zijn. De Prestatieafspraken 2021 passen bij ons Koersplan en de Woonvisie van de gemeenten.

Jaarverslag
Na afloop van een jaar kun je in ons jaarverslag lezen wat Woonopmaat heeft gepresteerd als volkshuisvester, of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en hoe we er voor staan. Over 2018, 2019 en 2020 hebben we het jaarverslag samengevat in een filmpje.

Jaarverslag 2020  infographic jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
  infographic jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
  infographic jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
   
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012