Overlast

Overlast

Overlast tijdens Corona

Overlast tijdens Corona

Overlast van de buren tijdens de coronacrisis?
Iedereen is nu vaker thuis dat kan tot irritaties leiden. 
Wij vragen om een beetje begrip voor elkaar. 
We moeten het samen doen, lees nu ons artikel hierover.

Overlast

Overlast

Als er sprake is van ernstige overlast of een conflict tussen buren kan Woonopmaat adviseren, bemiddelen of, indien noodzakelijk, ingrijpen.

Wat te doen bij ernstige overlast?
Als meerdere huurders ernstige overlast hebben van een huurder (bijvoorbeeld door openbare dronkenschap, wietteelt of ernstige geluidsoverlast) en als zij deze klachten schriftelijk bij Woonopmaat melden, ondernemen wij actie.

Je kunt de overlast melden met het overlastformulier.
Let hierbij op dat:

  • anonieme overlastmeldingen niet in behandeling worden genomen. Jouw eigen adres en het adres van de overlastveroorzaker(s) moet je dus altijd aan ons kenbaar maken.
  • vóórdat je een overlastmelding bij ons doet, je eerst zelf de overlast moet (proberen te) bespreken met de overlastveroorzaker(s). Vaak helpt dit al om de overlast op te lossen/te stoppen! 

Het is goed om te weten dat Woonopmaat ook tegenover de overlastveroorzaker(s) de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is erg belangrijk dat er een gedetailleerd dossier over de overlast wordt opgebouwd en dat alles wat van belang is nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Onthoud dan ook dat overlastproblemen vaak niet op korte termijn kunnen worden opgelost. 
 
Bemiddelen
Woonopmaat is als verhuurder bij overlast of ruzie tussen buren eigenlijk geen partij. Wij gaan ervan uit dat je onderling zelf je problemen kunt bespreken en oplossen. Om huurders hierbij te helpen, hebben wij het zogenaamde burenboekje ontwikkeld. Dit boekje kun je downloaden. Op verzoek kunnen wij je het boekje eventueel ook toesturen.

Als je er toch uiteindelijk niet uitkomt met je buren, kan Woonopmaat een van haar burenbemiddelaars van de afdeling Sociale Woondiensten inzetten om te proberen de problemen samen op te lossen.

Buurtbemiddeling Beverwijk

Buurtbemiddeling Beverwijk

Net aan begin van de Corona crisis is Buurtbemiddeling Beverwijk van start gegaan. Het is prettig als je goed contact hebt met je buren. Goed contact zorgt voor meer begrip voor elkaar en daardoor lopen irritaties minder snel op. Toch komt het regelmatig voor dat buren zich aan elkaar storen. Loopt het niet lekker tussen jou en je buren, en kom je er zelf niet uit? Dan kun je een beroep doen op de bemiddelaars van Buurtbemiddeling. Zij helpen bij gesprekken tussen jou en je buren. Ze proberen te helpen samen oplossingen af te spreken.  Ben je nieuwsgierig naar wat Buurtbemiddeling te bieden heeft, kijk dan in de folder van Buurtbemiddeling Beverwijk. Je kunt ook kijken op de website www.buurtbemiddelingbeverwijk.nl.

Top 10 wooncomplexen

Om de leefbaarheid te waarborgen hanteert Woonopmaat een aantal regels, een zogenaamde top 10. Elk wooncomplex heeft zijn eigen top 10. 
Je vindt hier de top 10 per complex.

Hennep

Hennepteelt leidt tot huisuitzetting
Woonopmaat hanteert een zero-tolerance beleid bij hennepkweek. Alle vormen van het kweken van hennep, zoals stekken, knippen of drogen zijn gevaarlijk, illegaal en dus strafbaar. Wij pakken daarom huurders met een hennepkwekerij keihard aan. Betrapt? Naast de kosten die je moet betalen, waaronder alle schade die Woonopmaat lijdt, starten wij altijd een procedure tot huisuitzetting. Via deze weg wordt ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd; je wordt je huis uitgezet. Daarnaast heb je de komende vijf jaar geen recht op een andere corporatiewoning en word je strafrechtelijk vervolgd. Dit leidt tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf met eventueel een strafblad. Heb je een uitkering? Je loopt dan de kans op stopzetting en/of terugvordering van je ontvangen uitkering.

Help hennep je buurt uit
Vermoed je een hennepkwekerij in je buurt? Twijfel dan niet om deze aan te geven, ook al ben je er niet helemaal zeker van. Hennepteelt is levensgevaarlijk, voor de kweker zelf, maar ook voor omwonenden en hulpverlenende instanties, én gaat vaak gepaard met criminaliteit.

Neem contact op met Woonopmaat of bel met de politie, telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Woonfraude

Woonopmaat verhuurt een woning aan een huurder met als doel dat hij de woning zelf bewoont. Soms doet een huurder dit niet of gebruikt hij de woning niet als woonruimte. Dan kan er sprake zijn van woonfraude.

Onder woonfraude verstaan wij:

Onrechtmatige bewoning
Doorverhuur van een (deel) van de huurwoning aan een ander. Woonopmaat heeft hier geen (schriftelijke) toestemming voor gegeven.

Langdurig leeg laten staan van een woning
De huurwoning staat leeg; de huurder heeft niet het hoofdverblijf in de woning. Een huurwoning mag niet langer dan zes maanden per jaar leeg staan. Als je een woning huurt, hoor je er je hoofdverblijf te hebben. Ben je langer afwezig, bijvoorbeeld door lang verblijf in het buitenland, dan vragen wij de woning terug. We maken daarbij een uitzondering voor huurders die voor langere tijd worden opgenomen in bijvoorbeeld een zorginstelling of die in detentie zitten. Als dit vooraf wordt gemeld, houden wij een termijn van twaalf maanden aan.

Onrechtmatig gebruik

  • Verhuur van de huurwoning aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb.
  • Gebruik van de huurwoning voor verkoop van drugs, hennepteelt of prostitutie.
  • Gebruik van de huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte.

Toewijzingsfraude
Een kandidaat levert gegevens in als Woonpmaat een woning gaat toewijzen. Er is sprake van fraude als een kandidaat niet eerlijk is geweest over zijn inkomen, gezinssamenstelling of de verhuurdersverklaring heeft vervalst.

Waarom pakt Woonopmaat woonfraude aan?
Door woonfraude aan te pakken, komen er woningen vrij voor woningzoekenden. Mensen die zich volgens de regels hebben ingeschreven en op een woning wachten. Wij willen dat onze huurders zich aan de afspraken houden. Dat moet zorgen voor een prettige woonomgeving. Illegale bewoning kan een risico zijn voor een veilige en plezierige woonomgeving.

Wat doet Woonopmaat als het gaat om woonfraude?
De Adviseurs Bewonerszaken van Woonopmaat onderzoeken woonfraude. Als het echt om woonfraude gaat, vraagt Woonopmaat de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet een huurder dit niet dan stapt Woonopmaat naar de rechter om de huurovereenkomst te laten beëindigen. De huurder raakt dan de woning kwijt. 

Hoe meld je woonfraude?
Met jouw hulp kan Woonopmaat woonfraude aanpakken. Je mag woonfraude anoniem melden, maar liever gaan wij met je in gesprek.

Melden kan

  • via post@woonopmaat.nl of
  • op telefoonnummer: 0251 – 256010. Je kunt vragen naar de Adviseurs Bewonerszaken.

Toestemming
In sommige gevallen staan wij toe dat je je woning geheel of gedeeltelijk onderverhuurt of in bruikleen geeft. Je hebt hiervoor wel onze schriftelijke toestemming nodig! Je kunt onze toestemming aanvragen door ons een brief te sturen waarin je onderstaande gegevens vermeldt:

  • de naam van de onderverhuurder(s),
  • de onderhuurprijs, deze mag niet hoger zijn dan de helft van de kale huurprijs,
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

Wij laten je schriftelijk weten of, en eventueel onder welke voorwaarden, wij je toestemming verlenen.