Bewonersoverleg

Bewonersoverleg

Snel naar

  Huurdersoverleg

  Hoe onderhoudt Woonopmaat het contact met haar klanten? Veel klanten willen meepraten over het beleid van Woonopmaat. Woonopmaat kan natuurlijk niet met alle 9.000 huurders tegelijk overleggen. Daarom is het huurdersoverleg op een duidelijke manier georganiseerd. Overleg met huurders vindt bij Woonopmaat op meerdere niveaus plaats.

  Beleidszaken: overleg met Woonopmaat/Huurdersplatform
  Over beleidszaken, zoals woningtoewijzing, huurverhoging, servicekosten, nieuwbouw en renovatie-investeringen vindt direct overleg plaats tussen de manager van de afdeling Woningbeheer, de directeur van Woonopmaat en het Huurdersplatform. Dit overleg vindt minimaal zes keer per jaar plaats.

  Het Huurdersplatform: zelfstandig en onafhankelijk
  Het Huurdersplatform van Woonopmaat is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. Het Huurdersplatform heeft een overeenkomst met Woonopmaat waarin zij als gesprekspartner op beleidsniveau wordt erkend. Woonopmaat stelt ook middelen ter beschikking aan het Huurdersplatform, zodat zij haar taken goed kan uitvoeren. Het Huurdersplatform adviseert op haar beurt bewonerscommissies en kan commissies in de uitvoering van hun taken ook financieel of anders ondersteunen.

  Huurdersplatform Woonopmaat 
  Van der Hoopstraat 76  
  1945 TT Beverwijk 
  Telefoon 0251-245285, fax 0251-238808
  Telefonisch spreekuur iedere woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur

  e-mail: Huurdersplatformwom@hetnet.nl  
  website: huurdersplatform Woonopmaat

  Bewonersparticipatie

  Bewonersparticipatie

  Bewonerscommissie; overleg over de buurt waar je woont
  Wil je meepraten over je buurt of woongebouw? Sluit je dan aan bij de bewonerscommissie. Als er geen bewonerscommissie bestaat, kan je het initiatief nemen tot de oprichting van een commissie. Voor het beheer van gebouw en buurt overlegt de bewonerscommissie met de wijkopzichter en de participatiemedewerker. De wijkopzichter beschikt over een budget om kleine veranderingen in, aan of om het gebouw snel te realiseren.

  Het Huurdersplatform weet of er voor jouw wooncomplex al een commissie bestaat. Zij kunnen ook helpen bij het oprichten van een dergelijke commissie. Zij hebben hiervoor niet alleen de kennis in huis, maar ook de financiën.

  Wijkteams
  Wij geven de voorkeur aan kleinschaligheid als het om de bewoners gaat. Dicht bij de wijken en de bewoners, herkenbaar en goed bereikbaar. Daarom is in elke wijk van Woonopmaat een wijkteam actief. Een wijkteam bestaat uit een vaste wijkopzichter, een technisch servicemedewerker en een sociaal buurtbeheerder. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woningen en de leefbaarheid in de buurt.

  Wijkopzichter; overleg over je woning
  Wij willen graag dat je je thuis voelt in je woning. Je mag dan ook het interieur van de woning aan je wensen aanpassen. Voor sommige aanpassingen heb je toestemming nodig van Woonopmaat. Die toestemming kan je schriftelijk krijgen van de wijkopzichter; als je van tevoren je plannen met hem bespreekt, is er veel mogelijk. 

  Wijkinformatiebijeenkomsten
  Alle bewonerscommissies uit een wijk overleggen tweemaal per jaar met de wijkopzichter, de participatiemedewerker en een vertegenwoordiger van het Huurdersplatform over de woningen en de directe woonomgeving. Aansluitend op de vergadering vindt meestal een wijkschouw plaats. Eventuele problemen worden gesignaleerd en er worden afspraken gemaakt wie wat aanpakt. In de daarop volgende wijkschouw wordt bekeken of de acties het gewenste effect hebben gehad.