Visitatie 2018 – 2022 Denken vanuit mensen

Visitatie 2018 – 2022 Denken vanuit mensen

Visitatie 2018 – 2022 Denken vanuit mensen

7 september 2022

”Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Belangrijke vragen die de rode draad vormen in het visitatierapport dat wij in september 2022 uitgereikt kregen van visitatie bureau Raeflex. Belangrijkste uitkomst: Woonopmaat is in de afgelopen vier jaren (opnieuw) gegroeid in haar maatschappelijk presteren. Ook tijdens de corona-periode. Het gemiddelde cijfer is nu een 8- en ligt boven het gemiddelde in de branche. Maar er valt ook nog wat te leren en te verbeteren.

Beoordeling op prestaties
De visitatiecommissie heeft uitgebreid bestudeerd welke prestaties we in de periode 2018 tot en met 2021 jaar hebben geleverd. Deze prestaties zijn vergeleken met onze volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied en onze eigen ambities. De commissie heeft ook veel gesprekken gevoerd met onze partners, zoals het huurdersplatform, de gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en hen daarbij de vraag gesteld in hoeverre we aan hun verwachtingen hebben voldaan. Daarnaast heeft de visitatiecommissie beoordeelt of ons bestuur en toezicht goed op orde is en of we het financieel allemaal goed hebben geregeld.

Uitzonderlijk op de buitenwereld georiënteerde organisatie
De visitatiecommissie schrijft over ons: ”Woonopmaat komt naar voren als een corporatie die uitzonderlijk georiënteerd is op de buitenwereld. Die niet voor stenen gaat maar er voor mensen wil zijn en dat waar weet te maken. De mate waarin Woonopmaat huurders in de gelegenheid stelt om van meet af aan mee te denken is een voorbeeld voor heel Nederland! Niet alleen voor andere corporaties maar ook voor gemeenten”.

Zeer gastvrij, toegankelijk en transparant
Verder schrijft de commissie “Woonopmaat is zeer gastvrij, open en betrokken. En slaagt er door actief beleid in haar wijdverbreid netwerk van huurders op verschillende wijzen mee te laten denken. Woonopmaat is toegankelijk en transparant naar haar belanghebbenden. Is creatief in het vinden van manieren om de woningvoorraad beter aan te laten sluiten bij de vraag daar waar het toevoegen van woningen de afgelopen jaren maar deels is gelukt. Maar heeft ook oog voor de problemen van de toekomst zoals de vergrijzing en de stevige klus die in het kader van duurzaamheid geklaard moet worden”

Denken vanuit mensen
Zowel de commissie als ook de buitenwereld constateert en waardeert dat we onze voorgenomen manier van samenwerken waar maken. Dat we de omslag hebben gemaakt van denken vanuit stenen naar denken vanuit mensen. Maar ook dat we onze huurpenningen verantwoord besteden en daar open en transparant over communiceren.
De visitatie heeft ons ook verbeter punten opgeleverd. Met veel plezier en vertrouwen gaan we mee aan de slag!

Infographic en rapport
In de infographic staan de belangrijkste waarnemingen van de visitatiecommissie en onze samenwerkingspartners samengevat. Het uitgebreide rapport lees je hier terug.