Nieuwsbrief Voorjaar 2024-3

Nieuwsbrief Voorjaar 2024-3

Nieuwe manier van aannemers selectie

Nieuwe manier van aannemers selectie

Jaarlijks hebben we zo’n 500 woningen die van huurder wisselen. Voordat de nieuwe bewoners hun woning kunnen betrekken, verrichten wij onderhoudswerkzaamheden. Wij noemen dat mutatieonderhoud. Net als de meeste andere corporaties besteden we dat uit aan aannemers. Om nieuwe partijen hiervoor te selecteren, startten we begin dit jaar met een openbaar aanbestedingstraject.

Geleid door de wens efficiënter en goedkoper te werken, zijn de afgelopen jaren nieuwe samenwerkingsvormen tussen Woonopmaat en haar opdrachtnemers ontstaan. Denk aan ketensamenwerking, resultaatgericht samenwerken, regisserend opdrachtgeverschap en allerlei vormen van betrokkenheid van opdrachtnemers. Zowel bij ontwerp, engineering, onderhoud als financiering. 

Woonopmaat wil transparant zijn. Ze wil zich verantwoorden over de realisatie van haar doelstellingen en de besteding van het maatschappelijk kapitaal. In 2022 stelden we daartoe een nieuwe visie op inkoop op. Hierop volgend werkten we uit hoe we (nieuwe) partijen voor onderhoudswerkzaamheden en vastgoedprojecten selecteren. Bedoeld voor het afsluiten van nieuwe contracten of het verlengen van bestaande contracten. Zoals bijvoorbeeld bij mutatieonderhoud. 

Voor mutatieonderhoud hebben we bepaald dat we openbaar aanbesteden. Eind 2023 startten we de voorbereidingen voor een openbare aanbesteding. Maakten een plan van aanpak en stelden geschiktheidseisen en selectiecriteria op.

Begin dit jaar plaatsten we een uitvraag op TenderNed. De uitvraag had betrekking op het uitvoeren van het onderhoud aan mutatiewoningen  en de renovatie van badkamers, keukens en toiletten (BKT) in bewoonde staat.

Het proces van het selecteren van twee samenwerkingspartners is in volle gang. We streven ernaar dat deze twee partijen per 1 juli 2024 het onderhoud bij vrijkomende woningen van Woonopmaat gaan uitvoeren. Aan onze ambitie op het gebied  van klanttevredenheid is niets veranderd, die staat bij ons nog steeds hoog in het vaandel!

Wil je meer weten over deze aanbesteding of heb je vragen? Neem dan contact op met Marco Pieneman, Pieneman@woonopmaat.nl